என்னுடைய பத்தி ‘இறுதி சாகசம்’ வல்லினம் இணைய இதழில் வெளியாகியுள்ளது.  கீழுள்ள  இணைப்பில் வாசித்துப் பாருங்கள்.

இறுதி சாகசம்